EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Bảng giá các gói học

Bảng giá các gói học

Giá ưu đãi

599.000

Gói học dành cho học sinh lớp 2.

Gói học bao gồm 48 bài học:

(24 bài học trong năm học và 24 bài học hè)

Giá ưu đãi

599.000

Gói học dành cho học sinh lớp 1.

Gói học bao gồm 48 bài học:

(24 bài học trong năm học và 24 bài học hè).